Fundacja Amon - Re ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

CZYTAJ WIĘCEJ

cmpname

Konkurs na dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

[Warszawa, dnia 30 czerwca 2013 roku] Zarówno tematyka ochrony środowiska, jak i odnawialnych źródeł energii cieszy się w Polsce ostatnimi czasy niesłabnącą popularnością. Pod koniec czerwca Fundacja Amon Re ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów związanych bezpośrednio z działalnością naukową, naukowo – techniczną i oświatową w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Do zgarnięcia aż 75 000 złotych !

W tym tkwi potencjał

Konkurs poruszający niecodzienną tematykę odnawialnych źródeł energii pozostawia nie lada wydźwięk w środowisku amatorów ekologii, nie co dzień bowiem nadarza się okazja do zgarnięcia obiecującej sumy pieniędzy na dofinansowanie projektu, gdzie nie wymagany jest wkład pieniężny osoby zgłaszającej. Za cel konkursu przyjęte jest poszerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie i wprowadzanie w życie inicjatyw proekologicznych oraz aktywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Czas na czystą energię!

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i organizacji pozarządowych na terenie całej RP prowadzących działalność pożyteczną społecznie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Przewidziane dofinansowanie dla laureatów konkursu wynosi aż 75 000 PLN, powyższa kwota winna być przeznaczona na realizację projektów badawczych i rozwojowych z zakresu ochrony środowiska naturalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowany? Działaj!

Pierwszy krok w kierunku sukcesu wymaga złożenia deklaracji o przystąpieniu do konkursu w terminie do 31 sierpnia 2013 roku, a wraz z nią:

• aktualnego odpisu z KRS bądź inny dokument urzędowy potwierdzający dane organizacji

• kopię aktualnego statusu organizacji

• opis projektu oraz plan jego realizacji

Maksymalnie do końca br Fundacja dokona oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń oraz podejmie decyzję o dofinansowaniu.

Masz pomysł na siebie i chcesz go wdrożyć w życie? Jesteś pasjonatem ochrony środowiska i nieobca jest Ci tematyka odnawialnych źródeł energii? Nic prostszego – weź udział w konkursie i ukaż światu swój innowacyjny projekt!

 

REGULAMIN KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ, NAUKOWO-TECHNICZNĄ LUB OŚWIATOWĄ W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

§1
Przedmiot i cel konkursu

1.Celem Konkursu na dofinansowanie projektów związanych z działalnością naukową, naukowo-techniczną lub oświatową w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwanego dalej Konkursem, jest dokonanie wyboru do wsparcia finansowego ze środków zgromadzonych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Amon-Re z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem KRS: 0000339021, zwanej dalej „Fundacją” najlepszych projektów polegających na poszerzaniu świadomości ekologicznej, propagowaniu oraz wprowadzaniu w życie inicjatyw proekologicznych bądź prowadzenia badań w zakresie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz aktywnym wdrażaniu proponowanych rozwiązań.
2.Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.
3.W ramach Konkursu nie będą finansowane zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku.

§2
Uczestnicy Konkursu

1.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalności pożyteczną społecznie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz mających w swoich celach statutowych działania obejmujące ww. zakres. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu całej Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja prześlę do wybranych przez siebie na podstawie wstępnej weryfikacji celów statutowych organizacji pozarządowych zaproszenie do udziału w Konkursie. Niemniej jednak Konkurs ma charakter otwarty i każda organizacja pozarządowa spełniająca kryteria o których mowa w ust. 1 ma prawo przystąpić do Konkursu.

§3
Wysokość Dofinansowania

1.Pula środków przeznaczona na dofinansowanie dla laureatów Konkursu wynosi 75,000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2.Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania dla jednego bądź wielu projektów zgłoszonych w ramach przystąpienia do uczestnictwa w Konkursie.
3.Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Uczestnik.

§4
Przystąpienie do Konkursu

1.Warunkiem przystąpienia do Konkursu, jest złożenie w terminie do 31 sierpnia 2013 roku, w odpowiedzi na zaproszenie bądź w drodze niezależnego zgłoszenia, pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Konkursu. Do deklaracji dołączyć należy:
a) Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego pobraną z centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego bądź inny dokument urzędowy potwierdzający dane organizacji.
b) Kopię aktualnego statutu organizacji
c) Opis projektu oraz plan jego realizacji.
2.Obligatoryjne elementy dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt c) to:
cel i charakterystyka projektu;
założenia projektu;
opis prac wdrożeniowo-inwestycyjnych (plan realizacji);
opis zaplecza materialno-technicznego;
czas realizacji projektu;
3.Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych wskazanych w ustępach poprzedzających nie będą rozpatrywane.

§5
Decyzja o dofinansowaniu

1.W terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu składania zgłoszeń, Fundacja dokona ich merytorycznej weryfikacji.
2.W terminie 7 dni od przeprowadzenia oceny merytorycznej Fundacja podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.
3.W terminie 7 dni od podjęcia decyzji o której mowa w ust. 2, Fundacja poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.
4.Do laureatów Konkursu wraz z wynikami zostanie przesłany projekt umowy o dofinansowanie. Laureaci zobowiązani są ustosunkować się do treści projektu umowy w terminie 7 dni od jego otrzymania.

§6
Postanowienia końcowe

1.Fundacja ma prawo kontrolować zgodność wydatkowania środków uzyskanych z dofinansowania z celem zadeklarowanym w zgłoszeniu, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia raportu dotyczącego realizacji projektu oraz osiągniętych celów a także żądanie faktur, zestawień wydatków oraz innych dokumentów księgowych.
2.Niezależnie od postanowień ust. 1, laureaci Konkursu zobowiązani są, po zakończeniu projektu, przedstawić Fundacji raport podsumowujący projekt, wskazujący min. zrealizowane cele, ewentualne uzasadnienie niemożności realizacji pozostałych celów oraz opis wpływu projektu na społeczeństwo.

© 2009 - 2013 Fundacja Amon - Re