Strona główna | Cele Fundacji | Formy działania Fundacji | Współpraca z innymi organizacjami | Kontakt

Fundacja Amon - Re ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii

CZYTAJ WIĘCEJ

cmpname

Form działania Fundacji Amon - Re

Fundacja Amon – Re realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

1. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji Amon-Re;

2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie celów Fundacji Amon-Re;

3. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem na rynku energetycznego;

4. formułowanie innego rodzaju ocen, wniosków i postulatów, w tym występowanie do władz państwowych, urzędów, organizacji;

5. innego rodzaju uczestnictwo w życiu publicznym, w tym we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;

6. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

7. gromadzenie, opracowywanie i publikowanie informacji na tematy związane z celami Fundacji;

8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń oraz wiedzy na tematy związane z celami Fundacji Amon-Re;

9. finansowanie nagród i stypendiów;

10. propagowanie celów Fundacji Amon-Re poprzez środki masowego przekazu.

© 2009 - 2013 Fundacja Amon - Re